Algemene (veiligheids)voorwaarden

 1. Het betreden van de gebouwen/terreinen van Real Axe Throwing Rotterdam (RAT) en het deelnemen aan de activiteiten, welke RAT aanbiedt, kan risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen en derhalve tot schade lijden aan goederen en mogelijk (ernstig) lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Het betreden en gebruik van deze activiteiten is dan ook geheel op eigen risico en stelt RAT in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade van de bezoeker/deelnemer van welke aard dan ook, tenzij de bezoeker/deelnemer kanbewijzen dat dit het rechtstreeks gevolg is van grove schuld, opzet of nalatigheid van RAT.
 2. Voorafgaande aan deelname dient er een Waiver getekend te worden.
 3. Deelname aan deze activiteiten vraagt om een bepaalde fysieke en mentale gesteldheid van de deelnemers. Het is aan de deelnemers zelf om te oordelen of zij hier aan voldoen; te denken valt hier aan bepaalde medische aandoeningen, die een veilige deelname in de weg staat. Mocht u daar aan twijfelen, neem dan vooraf contact op met de leiding van RAT, zodat in overleg dit kan worden vastgesteld.
 4. Deelname aan de activiteiten van RAT is toegestaan vanaf 18 jaar.
 5. De deelnemer dient zich te houden aan de veiligheids- en instructieregels, welke wordt getoond op het filmpje en worden vermeld door de instructeurs.
 6. Tijdens deelname aan de activiteiten van RAT is het verplicht om dichte schoenen en geen hoge hakken te dragen en bij voorkeur makkelijk zittende kleding.
 7. Aanwijzingen en opdrachten van de instructeurs tijdens het verblijf binnen RAT dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 8. Het gebruik van alcohol, drugs of andere middelen die gevaar opleveren voor de bezoeker/deelnemer en haar omgeving tijdens het verblijf bij RAT, zijn ten strengste verboden en geven recht tot ontzeggen van de ruimte. Ook het roken binnen deze ruimte is verboden.
 9. Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld is RAT niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van de bezoeker; ook niet in het geval dat er is gebruik gemaakt van een kluisje.
 10. Voor de schade van de bezoeker/deelnemer, van welke aard dan ook, welke voortkomt uit het niet houden of onvoldoende naleven van alle eerder genoemde regels, vrijwaart de bezoeker/deelnemer RAT voor iedere aanspraak ter zake van door haar ingeschakelde derden.
 11. Het maken van foto’s en video’s zijn toegestaan, mits vanaf een andere baan dan wel op veilige afstand.
 12. De Instructeurs dan wel de leiding van ACR behouden zich het recht voor om personen, die zich niet houden aan bovenstaande regels, de toegang tot het terrein van RAT te ontzeggen.